• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HERCKENRATH BOUWSERVICE


GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL.
ONDER NUMMER: 09186164. ? 1 ?
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Herckenrath Bouwservice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Lotusstraat 22, 6674 BJ Herveld, hierna te noemen Herckenrath.
Opdrachtgever: de natuurlijke of? bedrijfs? of beroepsmatige wederpartij van Herckenrath.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Herckenrath waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Herckenrath overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Herckenrath geleverde materialen zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.
Werkzaamheden: Het verrichten van metselwerk, tegelwerk en andere bouwwerkzaamheden, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de Overeenkomst.
Meer? en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de Overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd bedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de Overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het bedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde bedrag kan worden gerealiseerd.

artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Herckenrath en een Opdrachtgever waarop Herckenrath deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Herckenrath houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Herckenrath, voor de uitvoering waarvan door Herckenrath derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Herckenrath en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien Herckenrath niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Herckenrath in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
10. Voor het geval Opdrachtgever consument is en een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of op andere wijze met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving altijd voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e?mail.
2. De offertes en aanbiedingen die door Herckenrath worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Herckenrath zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Herckenrath is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Herckenrath bindend. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Herckenrath ontlenen. Herckenrath kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis? en verblijf?, verzend? en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de prijs van het werk zijn daarnaast niet begrepen:
• de kosten voor grond?, hei?, hak?, breek?, funderings?, metsel?, timmer?, stukadoors?, schilder?, behangers?, herstel? of ander bouwkundig werk;
• de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
• de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
• de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
• reis? en verblijfkosten;
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Herckenrath daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Herckenrath anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Herckenrath niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Herckenrath of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Herckenrath. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Herckenrath gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
8. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Herckenrath gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval Herckenrath van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de Opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Herckenrath.
9. Prijsverhogingen die voortvloeien uit wet? of regelgeving of haar oorzaak vinden in gestegen prijzen van lonen, grondstoffen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijk gezien niet?voorzienbaar waren, worden aan zakelijke Opdrachtgevers doorberekend .
10. Indien na het sluiten van een Overeenkomst met een niet?zakelijke Opdrachtgever(consument) maar voor de op? of aflevering een wijziging van de prijs optreedt zoals in lid 9 omschreven, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
11. Prijswijzigingen als bedoeld in lid 9 na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de niet?zakelijke?Opdrachtgever Deze heeft dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 9. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de Overeenkomst door Herckenrath wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
12. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
?Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
?Bij de prijsvormingmethode regie doet Herckenrath een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft Herckenrath, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
13.Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
artikel 4. Levertijd
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Herckenrath bij benadering vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Herckenrath er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Herckenrath, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Herckenrath bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Herckenrath de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Herckenrath kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Herckenrath kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Herckenrath worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Herckenrath kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
7. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
9. Tenzij (uitdrukkelijk) anders overeengekomen geschiedt levering af werkplaats dan wel af leverancier van Herckenrath.
10. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment dat zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever stelt Herckenrath in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Herckenrath tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Herckenrath behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever Herckenrath hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Opdrachtgever komt, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor Herckenrath voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
? onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
? onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
? gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
? gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
? onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
8. In geval van een tekortkoming van Herckenrath bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Opdrachtgever Herckenrath daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Herckenrath al door de enkele tekortkoming in verzuim is.

artikel 6. Vooruitbetaling, betaling in termijnen en eindafrekening
1. Herckenrath is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen.
2. Herckenrath kan bij het sluiten van de Overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
3. Na het sluiten van de Overeenkomst kan Herckenrath zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Herckenrath gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Herckenrath de voortzetting van het overeengekomen werk niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
6. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Herckenrath gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Herckenrath op vergoeding van schade, kosten en rente.
7. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Herckenrath, mits hij Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.
8. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Herckenrath bij de Opdrachtgever de eindafrekening in.
9. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer? en/of minderwerk.
10. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

artikel 7. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Herckenrath aan te geven wijze tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van betaling in termijnen, dient betaling per direct plaats te vinden.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Herckenrath verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Herckenrath echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5. Herckenrath heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Herckenrath kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Herckenrath kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

artikel 8. Ontbinding en retentierecht
1. Opdrachtgever en Herckenrath zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Herckenrath:
• in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• de bedrijfsvoering staakt.
2. Herckenrath is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; ?
• na het sluiten van de overeenkomst V ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Herckenrath heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Herckenrath op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Herckenrath de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 9. Annulering
1. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van wat Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever geschiedt terwijl Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de op? of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Herckenrath kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
artikel 10. Meer? en minderwerk
1. Wijzigingen in het werk resulteren –onverminderd artikel 8? in ieder geval in meer of minderwerk als:
• er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
• de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
• ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
• van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
3. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Herckenrath bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Herckenrath.

artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Herckenrath is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Herckenrath toe te rekenen tekortkoming. Herckenrath is nimmer aansprakelijk voor schade welke een gevolg is van werkzaamheden van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Herckenrath verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3. Als het voor Herckenrath ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Herckenrath voor de onderhavige Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
• bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
• opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
• schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Herckenrath.
5. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, evenals voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6. Herckenrath is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Opdrachtgever zal Herckenrath de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
7. Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en wat tussen partijen is overeengekomen, is Herckenrath niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Herckenrath niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.?leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Herckenrath voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Herckenrath geleverde producten en/of materialen.
9. De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Herckenrath werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 14.
10. Na de oplevering is Herckenrath niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 14 omschreven garantieverplichting.
11. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Herckenrath die gevolgen al op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
12. Voor zover Opdrachtgever en Herckenrath in de Overeenkomst termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel zaken dienen te worden geleverd, zijn
deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Herckenrath opleveren daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Herckenrath daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Herckenrath dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
13. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Herckenrath of zijn leidinggevende ondergeschikten.
14. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Opdrachtgever tegenover Herckenrath als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst heeft geprotesteerd.
15. Indien Opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

artikel 12.Onvoorziene omstandigheden en overmacht
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Herckenrath hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
2. Indien Herckenrath de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die Herckenrath moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.
5. Herckenrath is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet?voorzien, waarop Herckenrath geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Herckenrath niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Herckenrath en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Herckenrath heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Herckenrath zijn verbintenis had moeten nakomen.
7. Herckenrath kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8. Voor zover Herckenrath ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Herckenrath gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

artikel 13. Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer Herckenrath aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van Herckenrath de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
b. hetzij wanneer de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
3. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
4. Kleine gebreken, die eenvoudig binnen dertig dagen na opleveringsdatum kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

artikel 14. Garantie en reclames
1. Na het verstrijken van dertig dagen na de oplevering is Herckenrath niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Herckenrath, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Herckenrath van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekkingmededeling is gedaan.
2. Reclames betreffen facturen als ook betreffende gebreken in het (op)geleverde dienen door Opdrachtgever schriftelijk aan Herckenrath te worden gemeld, deze laatste met vermelding van de geconstateerde tekortkomingen. De reclametermijn bedraagt twee maanden.
3. Bij direct waarneembare gebreken neemt de reclametermijn een aanvang op het moment van (op)levering en bij onzichtbare/verborgen gebreken op het moment dat het gebrek is geconstateerd of had behoren te worden, echter met dien verstande dat ieder aanspraak vervalt na verloop van vijf jaar na (op)levering. In het geval van ernstige gebreken die de hechtheid of onderdeel van een gebouw in gevaar brengen, bedraagt deze termijn tien jaar.
4. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Zaken welke door Opdrachtgever zijn verwerkt of doorgeleverd worden zijn geacht te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever het gebrek door middel van een eenvoudige controle had kunnen/behoren te constateren.
5. Het terugbrengen/zenden/nemen van zaken wordt door Herckenrath eerst aanvaard nadat hij daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
6. Indien de reclame door Herckenrath akkoord wordt bevonden, worden de zaken naar keuze van Herckenrath, vergoed of vervangen.
7. Een reclame heeft geen invloed op andere leveringen die al eerder hebben plaatsgevonden of later zullen plaatsvinden, ook niet indien genoemde (op)leveringen uit dezelfde Overeenkomst voortvloeien.
8. Reclames betreffen geringe afwijkingen in aantallen, gewicht, kleur en maatvoering komen niet voor reclame in aanmerking.
9. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door Opdrachtgever kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereert Herkenrath naar de Europese normen (NEN?NORMEN).
10. Er wordt geen garantie gegeven
? op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
? op het keuren en/of repareren van zaken van Opdrachtgever.
11. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
? normale slijtage;
? onoordeelkundig gebruik;
? niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
? installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.

artikel 15. Intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Herckenrath de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Herckenrath ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herckenrath niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
3. Opdrachtgever is aan Herckenrath per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
4. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Herckenrath gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Herckenrath een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van Herckenrath.
6. Herckenrath heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Herckenrath tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Herckenrath, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Herckenrath heeft voldaan.
2. Ook de gegevens voortkomende uit de door Herckenrath uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van Herckenrath totdat de Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op basis waarvan de zaken/diensten werden geleverd/uitgevoerd, heeft voldaan. Herckenrath is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/diensten, dan wel verkregen gegevens of te leveren diensten onder haar te houden.
3. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Herckenrath op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Herckenrath bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Herckenrath, tot zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Herckenrath verschuldigd is en zal worden
4. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de Opdrachtgever, indien alle door Herckenrath aan de Opdrachtgever uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Herckenrath te houden of te hebben gehouden.
5. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient Opdrachtgever Herckenrath hiervan direct op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de Opdrachtgever verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Herckenrath.

artikel 17. Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Herckenrath krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Herckenrath voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4. Opdrachtgever mag de materialen die Herckenrath wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Herckenrath hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Herckenrath is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te Arnhem.
3. Indien de Opdrachtgever een consument is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.
artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer …………….. en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Herckenrath.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contactformulier